Om oss

THE STORY OF THE CLIMATE COWBOY

THE STORY OF CLIMATE COWBOY!


I am Danish but live in Sweden. Born in 1985.


Self-employed with 3 different companies.


I am mostly known as Sweden´s foremost Horse Psychologist, “The Guy with the Hat” or The Swedish Horse Whisperer and now The Climate Cowboy.

I have an active community of about 7.000-8.000 students throughout Sweden and Scandinavia. I have educated over 30.000 students through the past 10 years in different venues and ways.


My great passions are of course everything horse, but also environment, nature in general and everyone within it as well as charities and making a difference in the world.


I grew up in the farm country in Denmark, near the ocean and forests and I have a professional background in restaurants.


I also played semi-professional handball until I turned 18. Got severely injured in my back and that career ended from one day to the next.


That got me started on a crazy path of downward negative living.

Ended up in old and very bad habits.

Got very overweight and stuck in jobs that were killing me.


At last I was laid off from my job, laid off from my then girlfriend and therefore also laid off from the apartment I was living in.

So, I was semi-homeless for a period. Living and sleeping in my car mostly and at friend’s places.

I was working my butt off at some of the finest restaurants in Copenhagen but got totally burned out.


At that low point I got very motivated and from there I found my purpose in life which is to create world of happier relationships between horses and humans, as well as being of service towards this planet and the communities within it.


So, from there I started my own business helping horses and horse people by teaching and training them. Not knowing anything about business or teaching.


Found my wife Stefani Hansen (which is another very interesting story) in 2008 and together we built our companies.


Now 10 years later we are living by our own design and building our businesses together.😊


Föreningens Stadgar

 • 1 Föreningens firma Climate Cowboy Foundation

Firman tecknas ensam av ordförande.

 • 2 Föreningens ändamål

Att sprida uppmärksamhet och information om olika klimatfrågor samt göra insamlingar till olika välgörenhetsändamål. Att utföra välgörenhetsevenemang/projekt samt äventyr. Föreningens samtliga ändamål är icke vinstdrivande, allt ekonomiskt överskott kommer att gå till välgörande ändamål Antigen via egna projekt eller donationer till organisationer som gör en specifik skillnad för miljön, klimatet, samt djur och människor som är i behov av hjälp.

 • 3 Föreningens säte (ort där styrelsen finns)

Föreningen har sitt säte i Laxbro i Hässleholm kommun, Skåne län.

 • 4 Medlemskap

Medlem i föreningen är den som stödjer oss med ett medlemskap via vår hemsida.
Följande medlemsnivåer finns:

 • AKTIV STÖDMEDLEM – 100KR/ÅRLIGEN
 • CHARITY- MEDLEM – 500KR/ÅRLIGEN
 • GULDMEDLEM – Valfritt belopp över 500kr/ÅRLIGEN
 • 5 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet. Medlemsavgiften betalas varje år i den månad medlemskapet blev registrerat. Varje år skickas en ny förfrågan ut om fortsatt medlemskap.

Medlemsavgiften beslutas årligen av Styrelsen på årsmötet.

 • 6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid bortfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för den kvarvarande tiden t o m nästa årsmöte.

 • 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen

beslutar åt föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av

årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutsför då minst 3 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och/eller ledamot som därtill utses exempelvis kassör, sekreterare (i förening, alternativt var för sig). Man kan även skriva att "styrelsen utser inom sig” firmatecknare.

 • 8 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara per kalenderår.

Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den 1/3 varje år.

För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses en revisor eller redovisningskonsult. Revisionsberättelse ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet. I revisionsberättelsen skall revisorerna till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

 • 9 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 1/5 på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 30 dagar före ordinarie årsmöte och senast 15 dagar före extra årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:


 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Fastställande av medlemsavgifter.
 6. Val av ordförande i föreningen för en tid av X år.
 7. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av X år
 8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 9. Övriga frågor.


Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

Medlemmar som önskar deltaga i årsmötet eller extra föreningsmöten måste anmäla sitt deltagande senast 1 vecka före mötet. Medlemsavgiften för innevarande år måste vara betald senast 1 vecka före mötet för att medlemmen ska få deltaga på mötet.

 • 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska ärendet/ ärendena för förfrågan som medlemmarna vill att mötet ska behandla framgå. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i förfrågan behandlas.

 • 12 Rösträtt

Vid årsmötet har varje Styrelsemedlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud. AKTIVA STÖDMEDLEMMAR och CHARITYMEDLEMMAR har ingen rösträtt.

 • 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 • 14 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges av Styrelsen samt betalande medlemmar.

 • 15 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Erlagd årsavgift återbetalas ej.

 • 16 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 7 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas.

Beslutet ska tillställas den berörde inom 7 dagar efter beslutet.

 • 17 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut på årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om

föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till H&H Hästakademi HB Orgnr. 969735-7144

- Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.